Log in

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ..........

Община Банско обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи поземлени имоти с идентификатор: 21498.123.87, 21498.123.13 и 21498.123.177 в гр. Добринище, общ. Банско по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-92/15.12.2007 г. на изп.д. на АГКК, l местност «Конски гроб» и местност «Овинето», с обща площ 13 266 кв.м, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – ниви.

Имотите се отдава под наем за отглеждане на технически култури – лавандула.

Срокът за отдаване под наем е 10 години.

Начална конкурсна цена - 40,00 лв. / годишно за всички имоти. Върху тази сума не се начислява ДДС.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100,00 лв.

Дата на провеждане на конкурса 26.11.2012г. (понеделник) от 13.30 часа, в административната сграда на Община Банско, в гр. Банско, пл. ”Никола Вапцаров” №1.

При непровеждане на конкурса на 26.11.2012г., ще се проведе повторен конкурс при същите условия и на същото място на 30.11.2012г. от 14.00 часа.

Срокът за закупуване на конкурсната документация е най-късно до 16.00 ч. в последния работен ден предхождащ деня на конкурса, а заявленията се подават до 12.00 часа в деня на конкурса. Цената на 1 бр. конкурсна документация е 60,00 лв. с ДДС.

За допълнителна информация, относно условията за участие в конкурса – Общинска администрация – Банско, отдел “Общинска собственост”, тел.0749/88614 .