Log in

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ "ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО"

На основание чл.91, ал.1 и 2 от КТ, Общинска администрация Банско, обявява конкурс по документи и събеседване за длъжността: МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО” 2 бр.

І.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

1. Степен на образование - висше , с образователно-квалификационна степен магистър;

2. Специалност по която е придобито образованието: архитектура или строително инженерна специалност;

3. Професионален опит – не се изисква;

4. Добра компютърна грамотност ;

ІІ. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Молба с автобиография. Диплом (копие) за завършено висше образование и специалност. Удостоверение за компютърна грамотност. Свидетелство за съдимост;

Срок за подаване на документи - 30 календарни дни от публикуване на обявата във вестник „Струма”.

Документи се приемат всеки работен ден от 8.00 ч до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в сградата на ОбА Банско, пл.”Н.Й.Вапцаров” № 1, стая № 303 - „Човешки ресурси”.

За повече информация- телефон 0749/8-86-42