Log in

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: "МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ"

На основание чл.91, ал.1 и 2 от КТ, Общинска администрация Банско, обявява конкурс по документи и събеседване за длъжността: МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ – 1бр.

І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

1. Степен на образование - висше юридическо, с образователно-квалификационна степен магистър;

2. Придобита юридическа правоспособност;

3. Професионален опит – не се изисква;

4. Добра компютърна грамотност

ІІ. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Молба с автобиография. Диплом (копие) за завършено висше образование и специалност. Удостоверение за юридическа правоспособност. Удостоверение за компютърна грамотност. Свидетелство за съдимост;

Срок за подаване на документи - 30 календарни дни от публикуване на обявата във вестник „Струма”.

Документи се приемат всеки работен ден от 8.00 ч до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в сградата на ОбА Банско, пл.”Н.Й.Вапцаров” № 1, стая № 303 - „Човешки ресурси”.

За повече информация- телефон 0749/8-86-42