Log in

Покана за изработване на Идеен проект за архитектурно - художествено оформление

ПОКАНА
За изработване на Идеен проект за архитектурно - художествено оформление на 2 моста на река Глазне

на ул. „Патриарх Ефтимий” и ул. „Цар Симеон”, гр.Банско


Проектите трябва да предложат идеи за оформяне на парапети, настилки, художествено осветление и др. и не трябва да засягат конструкцията на мостовете.
Всеки проект освен идея за архитектурно – художественото оформление трябва да съдържа:
1.    Срок за изработване на работен проект
2.    Цена за изработване на работен проект
3.    Ориентировъчна стойност за извършване на строително – монтажните дейности съгласно предложения проект.

Оценяването ще се извършва по следния начин:

-    за най – добрa идея за архитектурно – художествено оформление – максимален брой точки – 70
-    за най – кратък срок за изработване на работен проект – максимален брой точки – 20
-    за най – ниска цена за изработване на работен проект – максимален брой точки – 10
-    
На класирания на първо място участник ще бъде възложено изработването на работния проект за съответния мост.

Геодезическите заснемания на мостовете на ул. „Патриарх Евтимий” и ул. „Цар Симеон” са на разположение в община Банско и ще се предоставят на желаещите.

Предложенията се приемат на фронт – офиса на община Банско на 1 брой магнитен и 1 брой хартиен носител до 25.10.2012 г.


Община Банско гарантира, че представените идейни проекти няма да бъдат използвани без изричното съгласие на техните автори.


ГЕОРГИ ИКОНОМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО