Log in

Обява

Община Банско обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, представляващ поземлен имот №000145 в землището на с.Кремен с ЕКАТТЕ 39614, община Банско, местност “Усойна поляна”, площ 0.551 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, мера и поземлен имот №000234 на с.Кремен с ЕКАТТЕ 39614, община Банско, местност “Припаро”, площ 1.597 дка, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, мера. Имотите се отдават под наем с предназначение за настаняване на пчелни семейства. Срокът за отдаване под наем е 5 години, считано от датата на подписване на договора за наем. Началната конкурсна цена е 65.00 (шестдесет и пет) лв.годишно. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100.00 (сто) лв.

Конкурсът ще се проведе на 01.10.2012г.(понеделник) от 14.00 часа, в административната сграда на Община Банско, в гр. Банско, пл. ”Никола Вапцаров” №1. При непровеждане на конкурса на 01.10.2012 г., ще се проведе повторен конкурс при същите условия и на същото място на 04.10.2012 г. от 14.00 часа.

Срокът за закупуване на конкурсната документация е най-късно до 16.00 ч. в последния работен ден предхождащ деня на конкурса, а заявленията се подават до 12.00 часа в деня на конкурса. Цената на 1 бр. конкурсна документация е 60,00 лв. с ДДС.

За допълнителна информация, относно условията за участие в конкурса – Общинска администрация – Банско, служба “Общинска собственост”, тел.0749/88614 .