Log in

Обявление за отчуждаване на имоти

ОБЩИНА БАНСКО

Обявление за отчуждаване на имоти

На основание чл.25, ал.4 от Закона за общинската собственост, Община Банско обявява на собствениците на следните имоти, подлежащи на отчуждаване:

1.Поземлен имот с идентификатор 02676.501.4221 КК и КР на гр.Банско.

2 .79 кв.м. от неурегулиран поземлен имот № 77 в кв.266 в гр.Банско.

3.154 кв.м. от неурегулиран поземлен имот № 75 в кв.266 в гр.Банско,

че обезщетенията ще бъдат внесени в „Първа инвестиционна банка”АД – клон Банско и изплащането им ще започне в седем дневен срок от влизането на заповедите в сила.