Log in

ОБЯВА

Община Банско обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 02676.10.348 в гр.Банско, общ.Банско по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009г. на изп.д.на АГКК, местност ”Барчовица”, площ 620.00 кв.м.,трайно предназначение на територията: земеделска., начин на трайно ползване:нива.Имотът се отдава под наем с предназначение за настаняване на пчелни семейства. Срокът за отдаване под наем е 5(пет) години, считано от датата на подписване на договора за наем. Началната конкурсна цена е 30.00 (тридесет) лв.годишно. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 50.00 (петдесет) лв.

Конкурсът ще се проведе на 20.08.2012г.(понеделник) от 14.00 часа, в административната сграда на Община Банско, в гр. Банско, пл. ”Никола Вапцаров” №1. При непровеждане на конкурса на 20.08..2012 г., ще се проведе повторен конкурс при същите условия и на същото място на 23.08.2012 г. от 14.00 часа.

Срокът за закупуване на конкурсната документация е най-късно до 16.00 ч. в последния работен ден предхождащ деня на конкурса, а заявленията се подават до 12.00 часа в деня на конкурса. Цената на 1 бр. конкурсна документация е 60,00 лв. с ДДС.

За допълнителна информация, относно условията за участие в конкурса – Общинска администрация – Банско, служба “Общинска собственост”, тел.0749/88614 .