Log in

О Б Я В А

         Община Банско обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на движима вещ – общинска собственост.

         Вещта се отдава под наем, с предназначение – медицински транспорт, а именно специален автомобил – линейка, марка МЕРЦЕДЕС 308 Д, цвят сигнално червен, рег.№ Е6223АТ, шаси WDB602361P285426, двигател – дизел.        

         Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години от датата на подписване на договора за наем.

        Начална конкурсна цена – 50.00 лв.(петдесет лева) месечно. Върху тази сума се начислява ДДС.

        Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100.00 лв.(сто лева).

          Дата на провеждане на 16.07.2012г. (понеделник) от 14.00 часа, в риталната зала на административната сграда на Община Банско, в гр.Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1

          При непровеждане на конкурса на 16.07.2012г., ще се проведе повторен конкурс при същите условия и на същото място на 20.07.2012г. от 14.00 часа.

          Срокът за закупуване на конкурсните документации е най – късно до 16.00 ч. в последния работен ден, предхождащ деня на конкурса, а заявленията се подават до 12.00ч. в деня на конкурса. Цената на 1бр. конкурсна документация е 60.00лв.с ДДС.

           За допълнителна информация, относно условията за участие в конкурса – Общинска администрация – Банско, отдел „Общинска собственост”, тел: 0759 / 88614.