Log in

Обяви

О Б Я В А

         Община Банско обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен, представляващ част от имот – публична общинска собственост, а именно – терен с площ 10 кв.м. на ул. „Цар Симеон” и ул. „Опълченска” в гр.Банско.

         Теренът се отдава под наем за разполагане на временен търговски обект (каравана) по одобрена схема, за продажба на кафе, готови пакетирани стоки, студени и топли сандвичи, тестени и захарни изделия, пиво, безалкохолни напитки и др.

         Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години от датата на подписване на договора за наем.

         Начална тръжна цена – 40.00 лв. на месец. Върху тази сума се начислява ДДС.

         Стъпка за наддаване е 4.00лв.

         Депозитът за участие в търга е в размер на 200.00 лв.

         Дата на провеждане на търга 25.06.2012г. (понеделник) от 14.00 часа, в риталната зала на административната сграда на Община Банско, в гр.Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1

         При непровеждане на търга на 25.06.2012г., ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 29.06.2012г. от 14.00 часа.

         Срокът за закупуване на тръжната документация е най – късно до 16.00 ч. в последния работен ден, предхождащ деня на търга, а заявленията се подават до 12.00ч. в деня на търга. Цената на 1бр. тръжна документация е 60.00лв.с ДДС.

           За допълнителна информация, относно условията за участие в търга – Общинска администрация – Банско, отдел „Общинска собственост”, тел: 0759 / 88614.

 О Б Я В А

          Община Банско обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен с площ от 40 кв.м., представляващ част от имот – публична общинска собственост с идентификатор 21498.350.468 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Добринище, Общ.Банско, целият с площ от 197 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана и с начин на трайно ползване: за др. вид озеленени площи. За имота е съставен АОС № 685 Б 2011г.

         Теренът се отдава под наем за разполагане на преместваеми обекти за извършване на търговска дейност – маси за открито сервиране.

         Срокът за отдаване под наем е 3 (три) години от датата на подписване на договора за наем.

          Начална тръжна цена – 100.00 лв. на месец. Върху тази сума се начислява ДДС.

         Стъпка за наддаване е 10.00 лв.

         Депозитът за участие в търга е в размер на 200.00 лв.

         Дата на провеждане на търга 25.06.2012г. (понеделник) от 15.30 ч., в риталната зала на административната сграда на Община Банско, в гр.Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1

         При непровеждане на търга на 25.06.2012г., ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 29.06.2012г. от 15.30 ч.

         Срокът за закупуване на тръжната документация е най – късно до 16.00 ч. в последния работен ден, предхождащ деня на търга, а заявленията се подават до 12.00ч. в деня на търга. Цената на 1бр. тръжна документация е 60.00лв.с ДДС.

           За допълнителна информация, относно условията за участие в търга – Общинска администрация – Банско, отдел „Общинска собственост”, тел: 0759 / 88614.