Log in

Обявява конкурс за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ТСУ”

О Б Я В А

ОБЩИНА БАНСКО

На основание чл. 14, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № 09-178 /18.05.2012 год. на Кмета на общината

Обявява конкурс за длъжността НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ТСУ”

Изисквания за заемане на длъжността:

І.Установените в чл.7, ал.1, ал. 2 и ал.3 от ЗДСл.

ІІ.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

-минимална образователна степен: „Бакалавър”

-минимален ранг -ІІІ младши

-или минимален професионален опит: 4 години

-предпочитана специалност, по която е придобито образованието/една от изброените: Архитектура, Строителство, Водоснабдяване и канализация/

ІІІ.Начин за провеждане на конкурса: Съгласно чл.24, т.3 и чл.25, ал.1 от НПКДСл., конкурсът ще се проведе чрез:

Защита на концепция Стратегическо управление на отдел Териториално селищно устройство” и интервю.

ІV.Кратко описание на длъжността:

Длъжността е пряко подчинена на Кмета на общината и Ресорния Заместник кмет.

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ТСУ” ръководи, организира и контролира дейността на отдела.

V.Минимален размер на основната заплата: 343 лв.

VІ.Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

1. Заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от НПКДСл /по образец/;

2. Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2 от НПКДСл;

3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;

4.Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит/трудова, служебна, осигурителна книжка/;

5. За присъдения ранг / копие от служебна книжка или заповед за присъден ранг/;

6. Свидетелство за съдимост /оригинал/;

7. Копие от документ за самоличност;

8. Професионална автобиография;

VІІ.Подаването на заявлението за участие в конкурса и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в срок до 07.06.2012 год. /четвъртък/ в сградата на ОбА-Банско, ІІІ ет., ст.303 „Човешки ресурси”, от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден, телефон за контакт 0749/88642

VІІІ.Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото пред сградата на Общинска администрация Банско и на интернет страницата на общината.

                                                         

 


О Б Я В А

ОБЩИНА БАНСКО

На основание чл. 14, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № 07- 47 /21.05.2012 год. на Кмета на общината

Обявява конкурс за длъжността

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПРОЕКТИ”

Изисквания за заемане на длъжността:

І.Установените в чл.7, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от ЗДСл.

ІІ.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

-минимална образователна степен: „Бакалавър”

-минимален ранг -ІІІ младши

-или минимален професионален опит: 4 години

-предпочитано професионално направление: Икономика

ІІІ.Начин за провеждане на конкурса: Съгласно чл.24, т.2 и чл.25, ал.1 от НПКДСл., конкурсът ще се проведе чрез:

Писмена разработка на тема: „Приложение на оперативните програми в развитието на община Банско” и интервю

ІV.Кратко описание на длъжността:

Длъжността е пряко подчинена на Кмета на общината и Ресорния Заместник кмет.

Началник отдел „обществени поръчки и проекти” организира и координира дейността на отдела.

V.Минимален размер на основната заплата: 343 лв.

VІ.Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

1. Заявление за участие в конкурс, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от НПКДСл /по образец/;

2. Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2 от НПКДСл;

3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;

4.Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит/трудова, служебна, осигурителна книжка/;

5. За присъдения ранг / копие от служебна книжка или заповед за присъден ранг/;

6. Свидетелство за съдимост /оригинал/;

7. Копие от документ за самоличност;

8. Професионална автобиография;

VІІ.Подаването на заявлението за участие в конкурса и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в срок до 07.06.2012 год. /четвъртък/ в сградата на ОбА-Банско, ІІІ ет., ст.303 „Човешки ресурси”, от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден, телефон за контакт 0749/88642

VІІІ.Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото пред сградата на Общинска администрация Банско и на интернет страницата на общината.