Log in

Обявление НА ОСНОВАНИЕ чл.128, ал.1 от Закон за устройство на територията

Настоящето обявление е на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, във връзка с влязло в сила Решение № 194 от Протокол № 9 от 26.04.2012г. на Общински съвет – Банско, с което обявление се съобщава, че са издадени заповеди на Кмета на Община Банско за допускане изработването на подробни устройствени планове, както следва:

1. Заповед № 01-60 / 15.05.2012г. за допускане изработването на ПУП - ПЗ за Поземлен имот с идентификатор № 02676.9.102 по Кадастралната карта на гр.Банско, м. “Гарван”, землище на гр. Банско, одобрена със Заповед № РД–18-81/10.12.2009г., изм. Заповед № КД-14-01-503/ 26.04.2012г., за смяна предназначението на земеделска земя за “Пречиствателна станция за отпадни води” при следните показатели съгласно чл. 24, ал. 3 от Наредба № 7 от 22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони:

            Плътност (процент) на застрояване (Пзастр.) – до 80%;

Интензивност на застрояване (Кинт.) – до 2.5;

Озеленена площ (Позел.) – min 20%.

2. Заповед № 01-61 / 15.05.2012г. за допускане изработването на ПУП - ПЗ за Поземлен имот с идентификатор № 02676.10.381 по Кадастралната карта на гр.Банско, м. “Гарван”, землище на гр. Банско, одобрена със Заповед № РД–18-81/10.12.2009г., изм. Заповед № КД-14-01-503/ 26.04.2012г., за смяна предназначението на земеделска земя за “Канална помпена станция” при следните показатели съгласно чл. 24, ал. 3 от Наредба № 7 от 22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони:

            Плътност (процент) на застрояване (Пзастр.) – до 80%;

Интензивност на застрояване (Кинт.) – до 2.5;

Озеленена площ (Позел.) – min 20%.

3. Заповед № 01-62 / 15.05.2012г. за допускане изработването на ПУП – парцеларен план в обхвата на ПИ № 02676.9.209 и ПИ № 02676.10.382 по Кадастралната карта на гр.Банско, м. “Гарван”, землище на гр. Банско, одобрена със Заповед № РД–18-81/10.12.2009г., изм. Заповед № КД-14-01-503/ 26.04.2012г., за “Обслужващ път до ПСОВ (ПИ 02676.9.102)”.

4. Заповед № 01-63 / 15.05.2012г. за допускане изработването на ПУП – парцеларен план в обхвата на ПИ № 02676.9.209 и ПИ № 02676.10.382 по Кадастралната карта на гр.Банско, м. “Гарван”, землище на гр. Банско, одобрена със Заповед № РД–18-81/10.12.2009г., изм. Заповед № КД-14-01-503/ 26.04.2012г., за “Външен водопровод до ПСОВ (ПИ 02676.9.102)”.

5. Заповед № 01-64 / 15.05.2012г. за допускане изработването на ПУП – парцеларен план в обхвата на ПИ № 02676.9.209 и ПИ № 02676.10.382 по Кадастралната карта на гр.Банско, м. “Гарван”, землище на гр. Банско, одобрена със Заповед № РД–18-81/10.12.2009г., изм. Заповед № КД-14-01-503/ 26.04.2012г., за “Довеждащ канализационен колектор до ПСОВ (ПИ 02676.9.102)”.

6. Заповед № 01-65 / 15.05.2012г. за допускане изработването на ПУП – парцеларен план в обхвата на ПИ № 02676.9.209 и ПИ № 02676.10.382 по Кадастралната карта на гр.Банско, м. “Гарван”, землище на гр. Банско, одобрена със Заповед № РД–18-81/10.12.2009г., изм. Заповед № КД-14-01-503/ 26.04.2012г., за “Външно електрозахранване 20кV за ПСОВ (ПИ 02676.9.102)”.

7. Заповед № 01-66 / 15.05.2012г. за допускане изработването на ПУП – парцеларен план в обхвата на ПИ № 02676.9.100 по Кастралната карта на гр.Банско, м. “Гарван”, землище на гр. Банско, одобрена със Заповед № РД–18-81/10.12.2009г., изм. Заповед № КД-14-01-503/ 26.04.2012г., за “Корекция на р.Глазне”.

 Qbiavlenie zapovedi PUP-ove

Qbiavlenie zapovedi PUP-ove 2str

           

                                                                      

кмет на общината: ......................................

                                              / Георги Икономов /