Log in

Обява

Община Банско обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 02676.123.13 в гр.Банско,общ.Банско по КК и КР, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009г. на изп.д.на АГКК, местност ”Карагаче”, площ 531.00 кв.м.,трайно предназначение на територията: земеделска., начин на трайно ползване:пасище.Имотът  се отдава  под наем с предназначение за настаняване на пчелни семейства.  Срокът за отдаване под наем е 10 години, считано от датата на подписване на договора за наем. Началната конкурсна цена е 30.00 (тридесет) лв.годишно. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 50.00 (петдесет) лв.
Конкурсът ще се проведе на 09.01.2012г.(понеделник) от 15.00 часа, в административната сграда на Община Банско, в гр. Банско, пл. ”Никола Вапцаров” №1. При непровеждане на конкурса на 09.01.2012 г., ще се проведе повторен конкурс при същите условия и на същото място на 12.01.2012 г.  от 15.00 часа.
Срокът за закупуване на конкурсната документация е най-късно до 16.00 ч. в последния работен ден предхождащ деня на конкурса, а заявленията се подават до 12.00 часа в деня на конкурса. Цената на 1 бр. конкурсна документация е 60,00 лв. с ДДС.
За допълнителна информация, относно условията за участие в конкурса  – Общинска администрация  – Банско, служба “Общинска собственост”, тел.0749/88614 .