Log in

Конкурс за отдаване под наем на имот

Община Банско обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, представляващ стопанска сграда на един етаж със застроена площ от 263 кв.м.(графично изчислена), находяща се в местността „Над селото”, имот № 010058 в землището на с.Гостун, Община Банско.(стопански двор).Сградата се отдава  под наем за отглеждане на животни. Срокът за отдаване под наем е 10 години, считано от датата на подписване на договора за наем. Началната конкурсна цена е 158.00 лв. с  ДДС. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100,00 лв.
Конкурсът ще се проведе на 02.11..2011 г. (сряда) от 15.00 часа, в административната сграда на Община Банско, в гр. Банско, пл. ”Никола Вапцаров” №1. При непровеждане на конкурса на 02.11.2011 г., ще се проведе повторен конкурс при същите условия и на същото място на 09.11.2011 г.  от 15.00 часа.
Срокът за закупуване на конкурсната документация е най-късно до 16.00 ч. в последния работен ден предхождащ деня на конкурса, а заявленията се подават до 12.00 часа в деня на конкурса. Цената на 1 бр. конкурсна документация е 60,00 лв. с ДДС.
За допълнителна информация, относно условията за участие в конкурса  – Общинска администрация  – Банско, служба “Общинска собственост”, тел.0749/88614 .