Log in

Kонкурси за отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост

Община Банско обявява публично оповестени конкурси за отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост, представляващи:
    1. Терен с площ 1500.00 кв.м, находящ се в югозападната част на поземлен имот с идентификатор 02676.44.76 в гр. Банско, общ. Банско по кадастралната карта и кадстралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на изп.д. на АГКК, местност „Свети Яким”, с обща площ от 12108.00 кв.м, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище;
    2.  Терен с площ 1500.00 кв.м, находящ се в южната част на поземлен имот с идентификатор 02676.44.76 в гр. Банско, общ. Банско по кадастралната карта и кадстралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на изп.д. на АГКК, местност „Свети Яким”, с обща площ от 12108.00 кв.м, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище;
    3. Терен с площ 1500.00 кв.м, находящ се в югоизточната част на поземлен имот с идентификатор 02676.44.76 в гр. Банско, общ. Банско по кадастралната карта и кадстралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на изп.д. на АГКК, местност „Свети Яким”, с обща площ от 12108.00 кв.м, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище.
    Имотите се отдават под наем за изграждане на ферми за животни. Срокът за отдаване под наем е 10 години, считано от датата на подписване на договорите за наем. Началната конкурсна цена е 75.00 лв. Върху тази сума не се начислява ДДС. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100.00 лв.
    Конкурсите ще се проведат на 01.08.2011 г. (понеделник) от 15.30 ч., 16.00 ч. и 16.30 ч. в Административната сграда на Община Банско, в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1. При непровеждане на конкурсите на 01.08.2011 г. ще се проведат повторни конкурси при същите условия и на същото място на 04.08.2011 г. от 15.30 ч., 16.00 ч. и 16.30 ч.
    Срокът за закупуване на конкурсните документации е най – късно до 16.00 ч. в последния работен ден, предхождащ деня на конкурсите, а заявленията се подават до 12.00 ч. в деня на конкурсите. Цената на 1 бр. конкурсна документация е 60.00 лв. с ДДС.
    За допълнителна информация относно условията за участие в конкурсите: Общинска администрация – Банско, отдел „Общинска собственост”, тел.: 0749/88614.