Log in

Конкурс за отдаване под наем на магазин за хранителни стоки

Община Банско обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, при следните условия:
Отдава се под наем магазин № 4 със застроена площ 44,39 кв.м и търговска площ 36,20 кв.м, при съседи: от изток - двор, от запад - магазин № 3, от север – двор и от юг - двор. Магазинът е построен в УПИ І в кв.177 по плана на гр.Банско. За имота е издаден акт за частна общинска собственост № 38/02.12.1998г. Началната конкурсна цена възлиза на 181,11 лв. с вкл. ДДС.
Имотът се отдава под наем за извършване на търговска дейност с хранителни стоки.
Срокът за отдаване под наем е до публикуване на обявление за приватизация в Държавен вестник, но не повече от 3 (три) години от датата на подписване на договора за наем.
Дата на провеждане на конкурса 04.07.2011 г. (понеделник) от 15.00 часа, в административната сграда на Община Банско, в гр.Банско, пл.”Никола Вапцаров” № 1. При непровеждане на конкурса на 04.07.2011 г. ще се проведе повторен конкурс при същите условия и на същото място на  07.07.2011 г. от 15.00 часа.
Депозитната вноска за участие в конкурса е 200,00 (двеста) лева. Продажбата на конкурсната документация да започне в двудневен срок от публикуване на обявата за конкурса, във фронт-офиса на Община Банско. Цената на комплект конкурсна документация е 60,00 лв. с ДДС.
За допълнителна информация, относно условията за участие в конкурса  – Общинска администрация  – Банско, отдел “Общинска собственост” тел.0749/88614 .