Log in

Отдаване по наем на вила

Община Банско обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, представляващ планинска почивна станция – вила в местността “Икрище” в НП “Пирин” със застроена площ 120.00 кв.м. Обектът включва: мазе – складове; партерен етаж – барче, кухня, санитарен възел, стая; втори етаж – дневна, апартаменти, стая и санитарни възли.

Имотът се отдава под наем за обект за социален отдих на служители и работници от Общинска администрация – Банско, общински съветници от ОбС – Банско и други лица. Срокът за отдаване под наем е 5 години, считано от датата на подписване на договора за наем. Началната конкурсна цена е 1000.00 месечно с вкл. ДДС. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 1000,00 лв.

Конкурсът ще се проведе на 18.04.2011 г. (понеделник) от 15.00 часа, в административната сграда на Община Банско, в гр. Банско, пл. ”Никола Вапцаров” №1. При непровеждане на конкурса на 18.04.2011 г., ще се проведе повторен конкурс при същите условия и на същото място на 21.04.2011 г.  от 15.00 часа.

Срокът за закупуване на конкурсната документация е най-късно до 16.00 ч. в последния работен ден предхождащ деня на конкурса, а заявленията се подават до 12.00 часа в деня на конкурса. Цената на 1 бр. конкурсна документация е 60,00 лв. с ДДС.

За допълнителна информация, относно условията за участие в конкурса  – Общинска администрация  – Банско, служба “Общинска собственост”, тел.0749/88614 .