Log in

Отдаване под наем на имот, частна общинска собственост - помещение с площ 70.00 кв.м,

Община Банско обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост -  помещение с площ 70.00 кв.м, находящо се на първия етаж в сградата на бившето читалище на с. Обидим, общ. Банско.
Имотът се отдава под наем за продажба на хранителни стоки. Срокът за отдаване под наем е 10 години, считано от датата на подписване на договора за наем. Началната конкурсна цена е 84.00 месечно с вкл. ДДС. Депозитът за участие в конкурса е в размер на 150,00 лв.
Конкурсът ще се проведе на 18.04.2011 г. (понеделник) от 15.00 часа, в административната сграда на Община Банско, в гр. Банско, пл. ”Никола Вапцаров” №1. При непровеждане на конкурса на 18.04.2011 г., ще се проведе повторен конкурс при същите условия и на същото място на 21.04.2011 г.  от 15.00 часа.
Срокът за закупуване на конкурсната документация е най-късно до 16.00 ч. в последния работен ден предхождащ деня на конкурса, а заявленията се подават до 12.00 часа в деня на конкурса. Цената на 1 бр. конкурсна документация е 60,00 лв. с ДДС.
За допълнителна информация, относно условията за участие в конкурса  – Общинска администрация  – Банско, служба “Общинска собственост”, тел.0749/88614 .