Log in

Открит конкурс

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересувани участници да подадат оферти за участие в открит конкурс. Обекта на поръчката е описан в регистъра на Агенцията по обществени поръчки под № 00283-2011-0002.Обществената поръчка се възлага чрез открит конкурс, на основание чл. 3, ал. 2 от НВМОП.
Финансирането за изпълнение на  поръчката  се  осигурява от бюджета на Община Банско и субсидии от държавния бюджет.
Конкурсните документи се продават на “Фронт-офиса” в Община Банско всеки работен ден до 16:00 часа, до 23.03.2011 г., включително. Цената на конкурсната документация е 24 лева с ДДС.
    Размерът  на  гаранцията  за  участие  е 1 740 /хиляда седемстотин и четиридесет/ лева  с  ДДС.
Офертите ще бъдат отворени в Ритуалната  зала  на  Общинска администрация – Банско, гр. Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1  в 10.00 ч.  на 31.03.2011 г.