Log in

Отдаване под наем на помещения находящи се на трети етаж от Административната сграда на с.Филипово

Община Банско обявява конкурс за отдаване под наем на помещения находящи се на  трети етаж от Административната  сграда на с.Филипово. Сградата е публична общинска собственост с АОС №24/24.08.1998г. Същите ще се ползват за производствени нужди.Срокът за отдаване под наем е 5 години от датата на подписване на договора за наем. Началната конкурсна цена е 180.00 лв. (сто и осемдесет лева) месечно, с вкл. ДДС. Депозитът за участие в конкурса е 150.00 (сто и петдесет) лева.

Конкурсът ще се проведе на 28.02.2011 г. (понеделник) от 14.00 часа, в административната сграда на Община Банско, в гр.Банско, пл.”Никола Вапцаров” № 1. При непровеждане на конкурса на 28.02.2011 г., ще се проведе повторен конкурс при същите условия и на същото място на  02.03.2011 г. от 14.00 часа.

Конкурсните книжа ще се продават във фронт-офиса на общината, като цената за един комплект е 60,00 (шестдесет) лева, с включен ДДС. Продажбата им ще започне в двудневен срок от публикуване на настоящата обява.

За допълнителна информация, относно условията за участие в конкурса  – Общинска администрация  – Банско, отдел “Общинска собственост” тел.0749/88614 .