Log in

Публични търгове с явно наддаване

Община Банско обявява публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните терени, представляващи част от имот - публична общинска собственост, а именно:
1.    Терен с площ от 12.00 кв.м до читалището срещу аптеката (петно № 1);
2.    Терен с площ от 8.00 кв.м  до Кооппазара в гр. Банско (петно № 2);
3.    Терен с площ от 3.00 кв.м на ул. «Цар Симеон» в гр. Банско (петно № 3);
4.    Терен с площ от 10.00 кв.м на ул. «Цар Симеон» в гр. Банско (петно № 4);
5.    Терен с площ от 8.00 кв.м  на  пресечката  между  ул.  «България»  и ул. «Цар
Симеон» (до хотел «Пирин») (петно № 5).
Терените са разположени в централна градска част на гр. Банско, пл. «Никола Вапцаров» - публична общинска собственост, съгласно одобрени петна от главния архитект на Община Банско и се отдават под наем за разполагане на временни търговски обекти (каравани) за продажба на кафе, готови пакетирани стоки, студени и топли сандвичи, тестени и захарни изделия, пиво, безалкохолни напитки.
Търговете ще се проведат на 01.07.2010 г. (четвъртък) от 15:00 часа (петно № 1), 15:30 часа (петно № 2), 16:00 часа (петно № 3), 16:30 часа (петно № 4) и 17.00 часа (петно № 5), в административната сграда на Община Банско, в гр.Банско, пл.”Никола Вапцаров” № 1. При непровеждане на търговете на 01.07.2010 г., ще се проведат повторни търгове при същите условия и на същото място на  05.07.2010 г..
Началната тръжна цена  е 4.00 лв./кв.м без включен ДДС месечно. Срок на договора за наем – 5 години от датата на сключване на договора за наем. Депозитът за участие за всеки един от търговете е 1000.00 (хиляда) лева.
Тръжната документация ще се продава във фронт-офиса на общината в двудневен срок от публикуване на настоящата обява. Цената на 1 бр. тръжна документация е 60,00 лв с ДДС.
За допълнителна информация, относно условията за участие в търга  – Общинска администрация  – Банско, служба “Общинска собственост” тел.0749/88614 .