Log in

конкурс за отдаване под наем на поземелен имот

Община Банско обявява конкурс за отдаване под наем на поземелен имот с идентификатор 21498.195.25 в гр. Добринище, общ. Банско по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-92/15.12.2007 г. на изп. д. на АК в м. “Малки Лошин”, площ 6765.00 кв. м, с начин на трайно ползване: пасище. Стар идентификатор: 195025. Описаният имот е земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ. Имотът се отдава под наем за площадка за преработка на инертни материали. Срокът за отдаване под наем е 1 година от датата на подписване на договора за наем. Началната конкурсна цена е 541.20 лв. (петстотин четиридесет и един лева и двадесет стотинки) месечно. Депозитът за участие в конкурса е 1000.00 (хиляда) лева.
Конкурсът ще се проведе на 24.06.2010 г. (четвъртък) от 15.00 часа, в административната сграда на Община Банско, в гр.Банско, пл.”Никола Вапцаров” № 1. При непровеждане на конкурса на 24.06.2010 г., ще се проведе повторен конкурс при същите условия и на същото място на  28.06.2010 г. от 15.00 часа.
Конкурсните книжа ще се продават във фронт-офиса на общината, като цената за един комплект е 60,00 (шестдесет) лева, с включен ДДС. Продажбата им ще започне в двудневен срок от публикуване на настоящата обява.
За допълнителна информация, относно условията за участие в конкурса  – Общинска администрация  – Банско, отдел “Общинска собственост”, тел.0749/88614 .