Log in

СПИСЪК на допуснатите кандидати за длъжността: Секретар на община Банско

С П И С Ъ К

На допуснатите кандидати за длъжността: Секретар на община Банско, във връзка с чл.21, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители:

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи,които се изискват съгласно обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Иван Костадинов Докторов

ДА

ДА

няма

       

 

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю на 19.02.2020 год. /сряда/ от 14.00 часа в сградата на ОбА - Банско .

Председател на комисията:

Сашка Въчкова - заместник кмет на община Банско