Log in

О Б Я В Л Е Н И Е № 56/ 05.11.2019г.

Общинска администрация – Банско ,отдел „ТСУ”, на основание чл. 128,ал. 3 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица,че е изработен Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за изменение на регулационните граници на УПИ ХІІІ – 566,567,576 и УПИ ХІV – 559,кв.9 по плана на с.Обидим,община Банско и обособяване на новообразуван УПИ ХVІІІ-151,152 по имотни граници на ПИ с идентификатор 53059.101.151 и ПИ с идентификатор 53059.101.152 по КК и КР на с. Обидим,общ. Банско.

Възложител: Надежда Билярова

Съгласно чл. 128,ал. 5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление,заинтересованите лица имат право да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта,придружени от документ за собственост до Общинска администрация – Банско.

Планът е на разположение в сградата на Община Банско,етаж 3,стая № 310 /всеки ден от 14,00ч. до 16,00ч./

 

Общинска администрация – Банско

Отдел „ТСУ”