Log in

ПОЖАРНА ОПАСНОСТ И ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ ПРИ ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА БАНСКО,

Предстои извършване на пролетно почистване на територии на обекти, дворове, вилни имоти, земеделски земи и др. от горими отпадъци и суха растителност. При почистването не рядко отпадъците се изгарят без да се спазват необходимите мерки за пожарна безопасност и може да бъдат опожарени сгради, земеделски или горски насаждения.

Разхвърляните горими отпадъци също създават условия за възникване на пожар. Същите могат лесно да бъдат запалени от изхвърлени незагасени цигари, при детска игра с огън и по невнимание.

Опасността    от    пожари    се   увеличава   при    продължително    засушаване,   високи температури и наличие на вятър.
За  да  не  се  допускат  пожари  при  почистването  е  необходимо  да  се  знае  следното:
- Изгарянето   на  отпадъците   се  извършва  под  контрол  в специално   направени огнища  или  в   негорими   съдове,   отстоящи   на   безопасни  разстояния  от  сгради  и  горими материали;
- Да не се пали огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата;
- Във ветровито време  да  не се пали огън на открито, тъй като запалените частици може   да   бъдат   разнесени   на  големи  разстояния  и  бързо  да  се  разпространи  пламъкът  с обхващане на начителни площи;
- Особено внимателни трябва да са собствениците, които имат имоти в близост   до горите  и изгарят събраните отпадъци. Това трябва да става на разстояние не по-малко от 100 м от горските насаждения;
- Предварително да се подготвят подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.);

- Огнището да не се оставя без наблюдение, а накрая се изгасява надеждно.

Още веднъж напомняме, че изгарянето на суха тревна растителност по слогове, крайпътни ивици и други площи е ЗАБРАНЕНО.

За да не се допускат полски и горски пожари:
- Покрай суха растителност да не се изхвърлят незагасени цигари и кибритени клечки. Това най-често се извършва от превозни средства;
- Огън в горите се пали само на определените за целта места при отсъствие на вятър. След ползване се изгасява.
- Да не се позволява на децата да играят с огън и кибрит.

При установяване на нарушения на изискванията за пожарна безопасност ще се налагат санкции на виновните лица по Закона за МВР и ППЗМВР - от 100 до 2000 лева.

При забелязване признаци на пожар позвънете на телефони 112