Log in

ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ ПО ВРЕМЕ НА ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Жътвената кампания в община Банско започна

Жътвената кампания в община Банско започна

За да приключи  нормално  жътвената кампания  и за  да не се допускат пожари в житните площи,  напомняме на гражданите да проявяват особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност в сухото и горещо време. Небрежно изхвърлената угарка в сухата трева може да причини големи щети. Особено безотговорно и лекомислено е запалването на стърнищата след жътва и на старата суха трева по пасищата.

  • при посещаване на узрели посеви да се проявява по-голяма бдителност;
  • не се допуска палене на открит огън, тютюнопушене и паркиране на моторни превозни средства в площите с житни посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на фаза “восъчна зрялост” до окончателното прибиране на реколтата.
  • да не се позволява на децата да играят с огън и кибрит;

Още веднъж напомняме, че изгарянето на стърнища и слама, суха трева по слогове, крайпътни ивици и други площи е абсолютно ЗАБРАНЕНО.

При установяване на нарушения на изискванията за пожарна безопасност ще се налагат санкции на виновните длъжностни лица по Закона за МВР –  глобата е от 100 до 2000 лева.

За недопускане на пожари през летния пожароопасен сезон и жътвената кампания:
– Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и води до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи.
– Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горски фонд.
– Не изхвърляйте в природата неизгасени цигари и стъклени отпадъци, които могат да имат ефекта на лупа.
– Не палете огън в междублоковите пространства и в близост до паркирани автомобили, както и в близост до бензиностанции и газостанции, складове за леснозапалими и горими течности.
– Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата.
– Никога не оставяйте огъня без наблюдение!
– В дворовете си може да използвате открит огън само ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни средства за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.).
– Стопаните на земеделски земи, физическите и юридическите лица, имащи отношение към жътвената кампания и летните земеделски дейности са пряко отговорни за недопускането на пожари.
– Извършващите земеделски и други дейности в близост до земеделски земи и горски фонд - физически и юридически лица трябва да използват само технически изправни превозни средства, техника и съоръжения.
–Мерките за пожарна безопасност трябва да се спазват и от пастири, козари, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.
– През пожароопасния сезон в горите, паленето на открит огън е абсолютно забранено.
Важно! - При възникнали пожари свързани с почистване на пасища и в стърнища, органите за ПБЗН задължително уведомяват представителите на фонд Земеделие, като при констатиран умисъл от тяхна страна се предприемат рестриктивни административни мерки.