Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 02.02.2021 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано  във вторник 02.02.2021 г.
валидно до вторник 16.02.20
21 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/,  ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ001129/21.11.2018 г.

АУ001228/21.11.2018г.

Бабие Мехмед Мустакли

с. Филипово, общ. Банско

**********

ДНИ,ТБО

2.

АУ001166/10.08.2020г.

АУ001167/10.08.2020г.

Атие Исмаилова Кунева

с. Господиници, общ. Гоце Делчев

**********

ДНИ,ТБО

3.

АУ001168/10.08.2020г.

АУ001169/10.08.2020г.

Фатиме Исмаил Драска

с. Краище, общ.Белица

**********

ДНИ,ТБО

4.

АУ001170/10.08.2020г.

Атидже Исмаил Мензил

с.Краище, ул. „Девета” №4,общ.Белица

**********

ДНИ,ТБО

5.

АУ001227/12.08.2020г.

Асан Ибраим Мустакли

с. Филипово, общ. Банско

**********

ДНИ,ТБО

6.

АУ001235/13.08.2020г.

Мехмед Андре Скорче

с. Филипово, общ. Банско

**********

ДНИ,ТБО

7.

АУ001327/14.09.2020г.

Антон Руменов Низамов

гр. Казанлък, ул.

 „Есперанто”,№2, ет.3,ап.26

**********

ДНИ,ТБО

8.

АУ001335/15.09.2020г.

Вайда Ибраим Молла

с. Филипово, общ. Банско

**********

ДНИ,ТБО

9.

АУ001489/29.09.2020г.

Хаим Якир Герон

гр. София, бул.

”Александър Стамболийски”,№54

**********

ДНИ,ТБО

10.

АУ001513/30.09.2020г.

Валдес Моранди

гр. София, ул.

”Дунав”,№36,ет.1,ап.1

**********

ДНИ,ТБО