Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано в петък, 28.09.2012г.
валидно до 12.10.2012г., 17:00 часа

    Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” при община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет.Партер, ст.102 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК .

    В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ000269/07.06.2012г., АУ000268/07.06.2012г.

ЕЛВИ ТУРС ЕООД

Гр. Банско, ул.„Найден Геров”

**********

ДНИ и ТБО

2. 

АУ000340/08.06.2012г., АУ000341/08.06.2012г.

МАРАЯ ЕООД

Гр. Банско, ул.„Найден Геров”

**********

ДНИ и ТБО

3. 

АУ000126/18.05.2012г.

БАНСКО РАЗВИТИЕ ЕООД

гр.София, Цар Освободител, № 8

**********

ДНИ и ТБО

4.

АУ000532/26.06.2012г., АУ000533/26.06.2012г.

МАНГЛЕ БЪЛГАРИЯ ДИВЕЛОПМЪНТС ЕООД

Гр. Варна, ул. „Иван Драсов” №10А, ап. 2

**********

ДНИ и ТБО