Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано в петък, 28.09.2012г.
валидно до 12.10.2012г., 17:00 часа

    Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 7 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет.Партер, ст.102 за връчване на Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК .

    В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Покана

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

ПДП000173/28.06.2012г., ПДП000174/28.06.2012г., ПДП000175/28.06.2012г., ПДП000176/28.06.2012г.

БРИТАНСКО БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ЕООД

Гр. София, бул.„МАРИЯ ЛУИЗА” № 100

**********

ДНИ и ТБО

2. 

ПДП000400/03.09.2012г.

Иван Христов Стойчев

гр.Благоевград, ул.”Детелина №11

**********

ДНИ и ТБО