Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано във понеделник, 10.09.2012г.
валидно до 24.09.2012г., 17:00 часа

    Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” при община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет.Партер, ст.102 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК .

    В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

AУ000604/06.07.2012г.

ЕДЕЛВАЙС-3 ООД

Гр. Банско, ул.„Победа” № 3

**********

ДНИ и ТБО

2. 

АУ000347/08.06.2012г.

АЙРИС ХАУЗИНГ ЕООД

гр.Варна, ул.”Мусала №11

**********

ДНИ и ТБО

3. 

АУ000348/08.06.2012г.

ИНТЕРАРТ ГРУП ООД

гр.София, Фр.Нансен, №11, ет. 2, ап.6

**********

ДНИ и ТБО