Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 19.06.2013 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано в сряда, 19.06.2013г.
валидно до 25.06.2013г., 17:00 часа

    Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 7 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет.Партер, ст.102 за връчване на Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК .

    В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Покана 

Име на задълженото лице 

Адрес по ДОПК 

ЕГН / БУЛСТАТ 

Вид на задължението 

1. 

ПДП000076/08.03.2013г.

ПДП000077/08.03.2013г.,

ПДП000078/08.03.2013г.,

ПДП000079/08.03.2013г.

БИ ПИ 21 ООД

Гр.София,общ.Столична, ж.к.Южен парк№ 91

**********

ДНИ и ТБО