Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 11.09.2018 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано във вторник11.09.2018 г.
валидно до вторник 25.09.2018 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ000235/29.03.2018 г.

ПЛАСТМАСА ЕООД

гр. София 1504, р-н Средец ул. Васил Априлов № 24, ап.4

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУ000236/29.03.2018 г.

ТЕРА БРАВА ЕООД

гр. София 1504, р-н Оборище, бул. Васил Левски, N 90, ет.2, ап.6

**********

ДНИ и ТБО

3.

АУ000351/18.06.2018 г.    

СТАВРАКАС ООД

гр. Банско 2770, ул. Пирин N89

**********

ДНИ и ТБО