Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 21.09.2018г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано в петък, 21.09.2018г.
валидно до 04.10.2018г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “Приходи” при община Банско,пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет.Партер, ст.102 за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане на основание чл.166, ал.2 от ДОПК във връзка с чл162, ал.2, т.3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУПОВ №МДТ-А-1/

05.06.2018 г.  

НЕСЕБЪР 2013 ЕООД

Гр. Несебър,ж.к.. Младост№ 2,7, ет.3, ап.5

**********

Такса за ползване на тротоари, площади, улични платна, и др. терени за търговска дейност на открито- Първа зона