Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 02.10.2018 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано във вторник 02.10.2018 г.
валидно до вторник16.10.2018 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ000820/14.11.2017 г.

ПИРИН ХАЙТС ЛЕНД ООД

гр. Варна, бул. Генерал Колев№ 92, ап.106

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУ000230/27.03.2018 г.

РАПИДА ИНВЕСТ ООД

Гр.Троян, ул.Христо Ботев 208

**********

ДНИ и ТБО