Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от петък 05.04.2019 г.

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

публикувано във петък 05.04.2019 г.
валидно до петък 19.04.2019 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1.

АУ000004/21.01.2019г.

ФОУР ГРУП ООД

Гр.София, общ. Столична, бул.Васил Левски №78, ап.1

**********

ДНИ и ТБО

2.

ПД000115/17.12.2013г.

Кичка Маринова Панджолова

Гр.Асеновград, общ.Асеновград, 1

**********

ПД

3.

АУ000059/21.02.2019г.

АУ000060/21.02.2019г.

АУ000061/21.02.2019г.

БИ ПИ   ООД

Гр.София, общ. Столична, ж.к. Южен парк, № 91р

*********

ТДИ и ТБО