Log in

Обява за отдаване под наем на самостоятелни обекти с идентификатори 02676.2320.15.1 и 02676.501.2320.15.2 по КК и КР на гр. Банско

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост, представляващ:

  1. Самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2320.15.1, находящ се в сграда с идентификатор 02676.501.2320.15, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.2320 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, площ: 30.60 кв.м., ниво: 1.
  2. Самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2320.15.2, находящ се в сграда с идентификатор 02676.501.2320.15, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.2320 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, площ: 15.75 кв.м., ниво: 1.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 607/27.06.2007 г.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 606/27.06.2007 г.

Имотът се отдава под наем с предназначение - за търговска дейност с нехранителни стоки.

Началната тръжна цена е в размер на 300.00 лв. (триста лева)/месечно без включен ДДС.

Стъпката за наддаване е 30.00 лв. (тридесет лева).

Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години от датата на подписване на договора за наем.

Депозитната вноска за участие в търга е 500.00 лв. (петстотин лева).

Търгът ще се проведена09.09.2020 г. (сряда) от 17.00 часа в Административната сграда на Община Банско в гр.Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1.

При непровеждане на търга на 09.09.2020 г. (сряда) да се проведе повторен търг, при същите условия и на същото място на 11.09.2020 г. (петък) от 17.00часа.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614.

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ