Log in

Обява за отдаване под наем на помещение в сграда 21498.350.133.1 по КК и КР на гр. Добринище

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ: помещение с площ от 22.86 кв.м., находящо се на втори етаж в сграда с идентификатор 21498.350.133.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Добринище,адрес на сградата: гр.Добринище, п.к. 2777 ул.“Георги Темелков“ № 4 , застроена площ от 411 кв.м., брой етажи: 2 с предназначение: сграда за битови услуги.Сградата е разположена в поземлен имот 21498.350.133 (Балнеолечебницата на гр.Добринище). Помещението се отдава под наем с предназначение – за фризьорски салон.

Началната тръжна цена е в размер на 50 лв. (петдесет лева)/месечно без вкл. ДДС.

Стъпката за наддаване е 5.00 лв. (пет лева).

Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години от датата на подписване на договора за наем.

Депозитната вноска за участие в търга е 300.00 лв. (триста лева).

Търгът ще се проведе на 10.09.2020г. (четвъртък) от 17.00 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1.            

При непровеждане на търга на 10.09.2020г. (четвъртък), ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 14.09.2020г. (понеделник) от 17.00 часа.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ