Log in

Обява за отдаване под наем на помещение в сграда 21498.350.411.1 по КК и КР на гр. Добринище

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ: помещение с площ от 8.28 кв.м., находящо се на първи етаж в сграда с идентификатор 21498.350.411.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Добринище,адрес на сградата: гр.Добринище, п.к. 2777 ул.“Георги Димитров“ № 18, застроена площ от 337 кв.м., брой етажи:2 с предназначение: административна, делова сграда.Сградата е разположена в поземлен имот 21498.350.411 (Кметство Добринище). Помещението се отдава под наем с предназначение – за офис.

Началната тръжна цена е в размер на 100.00 лв. (сто лева)/месечно без вкл. ДДС.

Стъпката за наддаване е 10.00 лв. (десет лева).

Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години от датата на подписване на договора за наем.

Депозитната вноска за участие в търга е 500.00 лв. (петстотин лева).

Търгът ще се проведе на 10.09.2020г. (четвъртък) от 17.15 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1.            

При непровеждане на търга на 10.09.2020г. (четвъртък), ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 14.09.2020г. (понеделник) от 17.15 часа.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ