Log in

Обява за отдаване под наем на сграда с идентификатор 02676.150.1612.12 и сграда с идентификатор 02676.150.1612.13 в гр. Банско

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ:

1. Сграда с идентификатор 02676.150.1612.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско с площ, 77.00 кв.м., брой етажи: 1 (един), предназначение: сграда със специално предназначение, номер по предходен план: няма.

2. Сградата с идентификатор 02676.150.1612.13, площ от 76 кв.м. брой етажи: 1 (един), предназначение: сграда със специално предназначение, номер по предходен план: няма Сградите са разположени в поземлен имот 02676.150.1612 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр, Банско, местност «Карагача» (бивша казарма).

Сградите се отдава под наем за производствена дейност и складови помещения.

Началната тръжна цена е в размер на 76.50 лв. (седемдесет и шест лева и петдесет стотинки)/месечно без вкл. ДДС.

Стъпката за наддаване е 7.65 лв. (седем лева и шестдесет и пет стотинки).

Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години от датата на подписване на договора за наем.

Депозитната вноска за участие в търга е 500.00 лв. (петстотин лева).

Търгът ще се проведе на 28.09.2020г.(понеделник) от 17.00 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1.            

При непровеждане на търга на 28.09.2020г. (понеделник), ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 01.10.2020г. (четвъртък) от 17.00часа.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ