Log in

Обява за отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 02676.150.1612.42 по КК и КР на гр. Банско

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост, представляващчаст от сграда с площ от 72 кв.м., находяща се в западната част на сграда с идентификатор 02676.150.1612.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско (клетка № 16), с обща площ от 1616.00 кв.м., брой етажи: 1 (един), предназначение: сграда със специално предназначение, номер по предходен план: няма. Сградата е разположена в поземлен имот 02676.150.1612 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр, Банско, местност «Карагача» (бивша казарма).

Частта от градата се отдава под наем за производствена дейност и складови помещения.

Началната тръжна цена е в размер на 36.00 лв. (тридесет и шест лева)/месечно без включен ДДС.

Стъпката за наддаване е 3.60 лв. (три лева и шестдесет стотинки).

Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години от датата на подписване на договора за наем.

Депозитната вноска за участие в търга е 500.00 лв. (петстотин лева).

Търгът ще се проведена12.10.2020 г. (понеделник) от 17.00 часа в Административната сграда на Община Банско в гр.Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1.

При непровеждане на търга на 12.10.2020 г. (понеделник) да се проведе повторен търг, при същите условия и на същото място на 15.10.2020 г. (четвъртък) от 17.00часа.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД  

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614.

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ