Log in

Обява за продажба на поземлен имот с идентификатор 02676.501.417 по КК и КР на гр. Банско

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 02676.501.417 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, адрес на поземления имот: гр. Банско, п.к. 2770, Тома Вишанов № 6, площ: 399 кв.м. (триста деветдесет и девет кв.м.), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 417, квартал: 169, парцел: VII, съседи: 02676.501.423, 02676.501.828, 02676.501.829, 02676.501.416, 02676.501.3678, 02676.501.418.

 Началната тръжна цена е в размер на 20 000.00 лв. (двадесет хиляди лева) с вкл. ДДС.

Стъпката за наддаване е 2 000.00 лв. (две хиляди лева).

Депозитната вноска за участие в търга е в размер на 4 000.00 лв. (четири хиляди лева).

Търгът ще се проведе на 05.01.2021 г. (вторник) от 17.00 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1.

При непровеждане на търга на 05.01.2021 г. (вторник) да се проведе повторен търг, при същите условия и на същото място на 08.01.2021 г. (петък) от 17.00 часа.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД   

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614.

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ