Log in

Обява за отдаване под наем на част от имот с идентификатор 02676.150.1611 в гр. Банско

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ 1250кв.м. от поземлен имот с идентификатор 02676.150.1611 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр, Банско, местност «Карагача» (бивша казарма) с площ: 92692, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, номер по предходен план: 150.1556.

Частта от имота се намира източно от сграда с идентификатор 02676.150.1611.33 и се отдава под наем за складиране на материали и земеделска продукция.

Началната тръжна цена е в размер на 375.00 лв.(триста седемдесет и пет  лева)/месечно без вкл. ДДС.

Стъпката за наддаване е 37.50 лв. (тридесет и седем лева и петдесет стотинки).

Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години от датата на подписване на договора за наем.

Депозитната вноска за участие в търга е 1000.00 лв. (хиляда лева).

Търгът ще се проведе на 15.04.2021г. (четвъртък) от 17.00 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1.             

При непровеждане на търга на 15.04.2021г. (четвъртък), ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на  20.04.2021г. (вторник) от 17.00 часа.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД   

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ