Log in

Обява за отдаване под наем на сгради с идентификатори 02676.150.1612.2, 02676.150.1612.3 и 02676.150.1612.4 по КР и КК на гр.Банско в гр. Банско

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на   имот - публична общинска собственост, представляващ:

1. Сграда с идентификатор 02676.150.1612.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.150.1612, застроена площ: 39 кв.м. (тридесет и девет кв.м.), брой етажи: 1, предназначение: сграда със специално предназначение.

  2. Сграда с идентификатор 02676.150.1612.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.150.1612, застроена площ: 447кв.м. (четиристотин четиридесет и седем кв.м.), брой етажи: 1, предназначение: сграда със специално предназначение.

3. Сграда с идентификатор 02676.150.1612.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.150.1612, застроена площ: 219 кв.м. (двеста и деветнадесет кв.м.), брой етажи: 1, предназначение: сграда със специално предназначение.

За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 1028/23.04.2013 г.

Сградите  се отдават под наем за производствена дейност и складови помещения.

Началната тръжна цена е в размер на 352.50лв. (триста петдесет и два лева и петдесет стотинки)/месечно без вкл. ДДС.

Стъпката за наддаване е 35.25 лв. (тридесет и пет лева и двадесет и пет стотинки).

Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години от датата на подписване на договора за наем.

Депозитната вноска за участие в търга е 2000.00 лв. (две хиляди лева).

Търгът ще се проведе на 26.04.2021г. (понеделник) от 17.30 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1.             

При непровеждане на търга на 26.04.2021г. (понеделник), ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на  29.04.2021г. (четвъртък) от 17.30 часа.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД   

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ