Log in

Обява за отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 02676.150.1612.48 по КК и КР на гр. Банско

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост, представляващ част от  сграда с площ от 432 кв.м., находяща се в източната част на сграда с идентификатор 02676.150.1612.48 по КК и КР на гр. Банско, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на изп.д. на АГКК, адрес: гр. Банско, п.к. 2770, местност „Карагача”, с обща площ от 1747 кв.м., брой етажи: 1 (един), разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.150.1612. За имота е съставен Акт за публична общинска собственост № 1028/23.04.2013 г.

Частта от сградата се отдава под наем за производствена дейност и складови помещения.

Началната тръжна цена е в размер на 216.00 лв. (двеста и шестнадесет лева)/месечно без включен ДДС.

Стъпката за наддаване е 21.60 лв. (двадесет и един лева и шестдесет стотинки).

Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години от датата на подписване на договора за наем.

Депозитната вноска за участие в търга е 1 000.00 лв. (хиляда лева).

Търгът ще се проведе на 17.05.2021 г. (понеделник) от 17.00 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1.

При непровеждане на търга на 17.05.2021 г. (понеделник) да се проведе повторен търг, при същите условия и на същото място на 20.05.2021 г. (четвъртък) от 17.00 часа.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД   

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614.

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ