Log in

Обява за отдаване под наем на самостоятелни обекти с идентификатори 02676.501.1160.1.1,02676.501.1160.1.4 и 02676.501.1160.1.6 в сграда с идентификатор 02676.501.1160.1

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ:

1.1. Самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.1160.1.1, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор  02676.501.1160  по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Банско, адрес на имота: гр.Банско, п.к 2770, ЯНЕ САНДАНСКИ № 10, ет.1 предназначение на самостоятелния обект: за учебна дейност, брой нива на обекта: 1, площ: 38.00 кв.м., ниво: 1.

1.2. Самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.1160.1.4, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор  02676.501.1160 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, адрес на имота: гр.Банско, п.к 2770, ЯНЕ САНДАНСКИ № 10, ет.2 предназначение на самостоятелния обект: за учебна дейност, брой нива на обекта: 1, площ: 31.00 кв.м., ниво: 1.

1.3. Самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.1160.1.6, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор  02676.501.1160 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, адрес на имота: гр.Банско, п.к 2770, ЯНЕ САНДАНСКИ № 10, ет.2 предназначение на самостоятелния обект: за учебна дейност, брой нива на обекта: 1, площ: 28.00 кв.м., ниво: 1.

Самостоятелните обекти  се отдават под наем  с предназначение – за учебна дейност.

Началната тръжна цена е в размер на 20.00 лв. ( двадесет лева)/месечно без вкл. ДДС.

Стъпката за наддаване е 2.00 лв. (два лева).

Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години от датата на подписване на договора за наем.

Депозитната вноска за участие в търга е 100.00 лв. (сто лева).

Търгът ще се проведе на 31.05.2021г. (понеделник) от 17.00 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1.             

При непровеждане на търга на 31.05.2021г. (понеделник), ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на  03.06.2021г. (четвъртък) от 17.00 часа.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД   

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ