Log in

Обява за отдаване под наем на сграда с идентификатор 02676.501.941.6

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост, представляващ:

Сграда с идентификатор 02676.501.941.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, адрес на сградата: гр.Банско,п.к. 2770, пл.Никола Вапцаров.Сградата е  разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.941, застроена площ: 22 кв.м. (двадесет и два кв.м.), брой надземни етажи: 1, , брой подземни етажи: няма данни.Брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни,предназначение: Сграда за търговия.

Сградата  се отдава под наем  с предназначение – за търговска дейност.

Началната тръжна цена е в размер на 150.00 лв. (сто и петдесет  лева)/месечно без вкл. ДДС.

Стъпката за наддаване е 15.00 лв. (петнадесет лева).

Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години от датата на подписване на договора за наем.

Депозитната вноска за участие в търга е 500.00 лв. (петстотин лева).

Търгът ще се проведе на 31.05.2021г. (понеделник) от 17.30 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1.             

При непровеждане на търга на 31.05.2021г. (понеделник), ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на  03.06.2021г. (четвъртък) от 17.30 часа.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД   

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ