Log in

ОБЯВА

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост, представляващ: 2 (два) кв.м. полезна площ от фоайето на Читалище „Димитър Благоев 1925г“, намираща се вляво от централния вход на сграда  с идентификатор 21498.350.415.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Добринище. адрес на сградата: гр.Добринище, п.к. 2777, ул. Търговска.Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 21498.350.415, застроена площ: 1003 кв.м. (хиляда и три кв.м.), брой надземни етажи: 2(два). Брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Сграда за култура и изкуство. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 1905/23.11.2016г.

Имотът се отдава под наем с предназначение – за монтиране на терминално устройство АТМ- банкомат  от лицензирана банка, съгласно Регистър на БНБ.

Началната тръжна цена е в размер на 100.00 лв. (сто лева)/месечно без вкл. ДДС.

Стъпката за наддаване е 10.00 лв. (десет лева).

Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години от датата на подписване на договора за наем.

Депозитната вноска за участие в търга е 500.00 лв. (петстотин лева).

Търгът ще се проведе на 06.07.2021г. (вторник) от 17.00 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1.             

При непровеждане на търга на 06.07.2021г. (вторник), ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на  08.07.2021г. (четвъртък) от 17.00 часа.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД   

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ