Log in

Обява за отдаване под наем на терен за разполагане на преместваем обект в гр. Банско обект 17

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с площ от 40.00 кв.м., находящ се в източната част на Кооперативния пазар в гр. Банско  (обект № 17 в одобрената схема от гл. архитект на Община Банско).

Имотът се отдава под наем с предназначение - за разполагане на преместваем обект за продажба на кафе, готови пакетирани стоки, студени и топли сандвичи, тестени и захарни изделия, пиво, безалкохолни напитки и др.

Началната тръжна цена е в размер на 150.00 лв. (сто и петдесет лева)/месечно без вкл. ДДС.

Стъпката за наддаване е 15.00 лв. (петнадесет лева).

Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години от датата на подписване на договора за наем.

Депозитната вноска за участие в търга е 500.00 лв. (петстотин лева).

Търгът ще се проведе на 24.08.2021 г. (вторник) от 17.00 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” №1.             

При непровеждане на търга на 24.08.2021 г., ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 26.08.2021 г. (четвъртък) от 17.00 часа.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД   

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел “Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614 .

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ