Log in

Обява за отдаване под наем на самостоятелни обекти с идентификатори 02676.501.1143.1.13 и 02676.501.1143.1.15 по КК и КР на гр. Банско

  • TPL_GK_NEWS2_DATE_MODIFIED
  • TPL_GK_NEWS2_DATE_CREATED

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.1143.1.13, площ: 26.17 кв.м. и самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.1143.1.15, площ: 18.02 кв.м., находящи се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.1143 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско.

Имотът се отдава под наем с предназначение - за лекарски кабинет за извънболнична медицинска помощ.

Началната тръжна цена е в размер на 88.38 лв. (осемдесет и осем лева и тридесет и осем стотинки)/месечно без вкл. ДДС.

Стъпката за наддаване е 8.00 лв. (осем лева).

Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години от датата на подписване на договора за наем.

Депозитната вноска за участие в търга е 100.00 лв. (сто лева).

Търгът ще се проведе на 28.09.2021 г. (вторник) от 17.00 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” №1.             

При непровеждане на търга на 28.09.2021 г., ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 01.10.2021 г. (петък) от 17.00 часа.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД   

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел “Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614 .

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ