Log in

Обява за продажба на поземлен имот с идентификатор 02676.91.90 по КК и КР на гр. Банско

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 02676.91.90 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 г. на изп.д. на АГКК, адрес на поземления имот: местност „Червено бърдо”, площ: 2997 кв.м. (две хиляди деветстотин деветдесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 7 (седма), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 091090, съседи: 02676.91.100, 02676.91.101, 02676.91.89, 02676.91.160, 02676.91.74, 02676.91.73, 02676.91.91.

Началната тръжна цена е в размер на 1 960.00 лв. (хиляда деветстотин и шестдесет лева). На основание чл. 45, ал. 1 от ЗДДС върху сумата не се начислява ДДС. Върху сумата се начислява и дължи данък придобиване на имущество.

Стъпката за наддаване е 190.00 лв. (сто и деветдесет лева).

Депозитната вноска за участие в търга е 1000.00 лв. (хиляда лева).

Търгът ще се проведе на 27.10.2021 г. (сряда) от 17.00 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1.

При непровеждане на търга на 27.10.2021 г. (сряда) да се проведе повторен търг, при същите условия и на същото място на 29.10.2021 г. (петък) от 17.00 часа.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД   

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел “Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614 .

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ