Log in

Обява за отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 53059.101.281.1.1 по КК и КР на с. Обидим

Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 53059.101.281.1.1, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 53059.101.281 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Обидим, общ Банско, предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1 (едно), площ: 96.00 кв.м., ниво: 1. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 2700/01.07.2021 г.

Имотът се отдава под наем с предназначение - за търговска дейност с хранителни стоки.

Началната тръжна цена е в размер на 86.40 лв. (осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки)/месечно без вкл. ДДС.

Стъпката за наддаване е 8.00 лв. (осем лева).

Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години от датата на подписване на договора за наем.

Депозитната вноска за участие в търга е 300.00 лв. (триста лева).

Търгът ще се проведе на 02.11.2021 г. (вторник) от 17.15 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” №1.             

При непровеждане на търга на 02.11.2021 г., ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 04.11.2021 г. (четвъртък) от 17.15 часа.

Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД   

За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614 .

 

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ